Вихователю ДНЗ

2016

1094848

Романюк, І.
Музичне виховання. Організація роботи у дошкільному навчальному закладі : навчально-методичний посібник / І. Романюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 280 с. – ISBN 978-966-634-742-1.

У посібнику розкрито функції завідувача, вихователя-методиста, музичного керівника та вихователя з питань організації музичного виховання у дошкільному навчальному закладі: надано рекомендації щодо створення предметно-просторового розвивального музичного середовища для оптимального музичного розвитку дітей, ведення організаційно-розпорядчої документації, планування музичної діяльності; окреслено структуру та завдання музичних занять; висвітлено питання організації діагностики професійної компетентності музичного керівника та вивчення особливостей музичного розвитку дітей дошкільного віку. Для фахівців у галузі теорії і методики дошкільної освіти, завідувачів, вихователів-методистів, музичних керівників, виховаьелів дошкільних навчальних закладів, студентів, які навчаютсья за спеціальністю “Дошкільне виховання”.

1096317

Психомоторний розвиток дошкільників . – К. : Редакції загальнопед. газет, 2013. – 128 с. – (Б-ка “Шк. світу”). – ISBN 978-966-2754-23-0.

Психологічний розвиток дитини є важливою умовою формування розумової активності на основі єдності рухів, млвлення та мислення. У книжці подано психодіагностичні методики дослідження психомоторики дітей ранього ьа дошкільного віку. також запропоновано розвивальні програми для вікових груп від ранього віку до старшого дошкільного. Програми складено за одним алгоритмом, однак із різним змістовим наповненням, що дають можливість вибрати та урізноманітнити банк ігор і вправ. Для психологів, дефекторів, вихователів дошкільних закладів та центрів розвитку дитини, а також батьків.

1100163

Романюк, І. А.
Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовки та проведення : методичний посібник / І. А. Романюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 152 с. – ISBN 978-966-634-837.

У методичному посібникові розкрито питання організації засідань педагогічної ради у дошкільному навчальному закладі: повноваження, функції, види та принципи плагування; етапи організації (теоретичний, організаційний та моніторинговий, практичний, аналітико-регулювальний), кожен з яких передбачає низку адміністративних дій. Для фахівців у галузі теорії і методики дошкільного виховання; спеціалістів управління освіти; завідувачів, вихователів-методистів, педагогів дошкільних навчальних закладів; студентів, які навчаються за спеціальністю “Дошкільне виховання”.

1100508

Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (нова редакція). Ч.1. Від народження до трьох років. – К. : ТОВ “МЦФЕР-Україна”, 2014. – 204 с. – ISBN 978-966-97379-3-9.

Програму розвитку дошкільного віку “Я у Світі” розроблено відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, уніфікованого вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини впродовж дошкільного дитинства. Програма складається з двох частин. Частина І Програми містить зміст освіти дітей ранього віку. Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, батьків, студентів і викладачів педагогічних вищів.

1101520

Богуш, А. М.
Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – 2-е вид. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2015. – 408 с. – ISBN 978-966-8407-96-3.

Відповідно до програми курсу висвітлено зміст, завдання і методику ознайомлення дітей дошкільного віку із предметним і соціальним довкіллям. Розкрито науково-теоретичні засади, засоби, форми, методи і прийоми ознайомлення дітей з довкіллям та входження дитини в соціум: багатовекторність дитячих стосунуів, шляхи соціалізації дитини, ставлення соціуму до дитинства.

1101532

Сазонова, А. В.
Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посібник / А. В. Сазонова. – 2-ге вид. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. – 248 с. – ISBN 978-966-194-049-8.

У навчальному посібнику висвітлюються особливості організації природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку, подається характеристика комплексних та інтегрованих занять, цікавий матеріал для розвитку логічного мислення дітей: палички Каізенера, блоки Дьєнеша, ігри Воскобича, геометричні головоломки тощо.

1101533

Чекан, О. І.
Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу [Текст] : навч. посібник / О. І. Чекан. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2015. – 184 с. – ISBN 978-966-194-212-6.

У посібнику розкрито сутність і характерстику понять “компетенція”, “компетентність”, ” професійна компетентність”; поняття “комп’ютерні технології” та місце комп’ютерних технологій у навчальному процесі ВНЗ і ДНЗ; особливості застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми. Подано методику професійної компетентності вихователів дошкільного навчального закладу засобами комп’ютерних технологій. Описано конспекти різних видів і типів занять, дитячі освітні комп’ютерні ігри, гігієнічні норми та рекомендації роботи за комп’ютером, офтальмотренаж, поради батькам.

1101534

Гавриш, Н. В.
Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей: методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць [Текст] / Н. В. Гавриш, О. К. Безсонова. – 2-ге вид. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2015. – 256 с. : іл. – ISBN 978-966-194-121-1.

Методичний посібник “Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості” спрямовано на стимулювання пізнавальної активності та любознавства дітей, розширення й систематизації уявлень про довкілля. Посібник складається з набору коректурних таблиць для дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку та методичного супроводу для роботи з ними. Системі дидактичних завдань (запитання, інтелектуально-мовленнєві завдання, вправи, загадки, віршовані тексти, мовленнєвотворчі ігри тощо) передує детальний опис технології застосування коректурних таблиць в організованій навчально- пізнавальній діяльності та в умовах самостійної пізнавальної діяльності дітей. Використання посібника дасть змогу педагогам і батькам здійснювати ефектиану цілеспрямовану роботу з інтелектуально – мовленнєвого розвитку дітей, спираючись на їхню природну зацікавленість, пізнавальні та ігрові мотиви. Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів, гувернерів, батьків, які націлені на гармонійний та повноцінний розвиток розуму й мовлення дітей, формування в них цілісної картини світу.

1101558 Розумне виховання сучасних дошкільнят : методичний посібник / ред. О. Брежнєва. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2015. – 176 с. – ISBN 978-966-194-215-7.

У цьому посібнику на основі науково обгрунтування процесу формування в дошкільників базових особистісних якостей представлено методичні розробки і рекомендації щодо практичного втілення означених ідей в освітньо-виховний процес дошкільного навчального закладу: сценарії ігор і вправ, конспекти інтегрованих занять, що дасть змогу педагогам дошкільної освіти суттєво підвищити якість і результативність виховної роботи з дошкільниками. Конкретні практичні матеріали також можуть успішно використовуватися в умовах сімейного виховання. Посібник може бути цікавим для студентів і магістрантів спеціальності “Дошкільна освіта”, батьків, гувернерів, співробітників центрів з підготовки дітей до школи.

1102545 Організація освітнього процесу від вересня до травня. 5-й рік життя. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2014. – 463 с. – (ДНЗ. Вихователю). – ISBN 978-617-00-1874-8.

Посібник містить орієнтовне планувння організацї життєдіяльності дітей у групі п’ятого року життя за блочно-тематичним принципом. Наведено перспективне планування на весь навчальний рік та планування занять з фізичного, мовелннєвого, пізнавального, художньо-естетичного розвитку дітей. Також уміщено циклограми трудової, ігрової, дослідно-експериментальної діяльності дітей і циклограми спостережень на навчальний рік, на основі яких складаються календарні плани.

1102546 Організація роботи груп короткотривалого перебування в ДНЗ / уклад.: Л. А. Швайка, Л. М. Чала. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2012. – 2012 с. – (ДНЗ. Вихователю). – ISBN 978-617-00-1557-0.

Посібник порисвячено актуальній проблемі – створенню умов щодо розвитку, виховання й навчання дітей у групах короткотривалого перебування в ДНЗ. У посібнику наведено нормативно-правові документи, психологічні рекомендації, форми роботи з батьками, орієнтовне плануваня навчально-виховної діяльності в групах короткотривалого перебування в ДНЗ.

1102549

Кравченко, Г. Ю.
Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г. Ю. Кравченко, Г. О. Сіліна. – Харків : Видавництво “Ранок”, 2014. – 176 с. + 1 эл. опт. диск. – (Сучасна дошкільна освіта). – ISBN 978-617-09-1530-6.

Мета посібника – вирішення актуальної проблеми інклюзивного освітнього простору в загальноосвітніх навчальних закладах. У книзі розкрито питання науково-теоретичного, управлінсько-методичного, та психолого-педагогічного супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; висвітлено досвід проектної діяльності навчальних закладів; представлено інноваційні підходи до реалізації завдань інклюзивного навчання в освітній практиці та конкретні приклади впровадження освітніх напрацювань.

1102566

Тарасова, О. С.
Організація гурткової роботи в ДНЗ / О. С. Тарасова, Н. О. Рибалка, Н. П. Челомбитько. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2014. – 160 с. – (ДНЗ. Керівнику). – ISBN 978-617-00-2026-0.

Посібник містить методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи, орієнтовні робочі програми гуртків (перспективне планування, конспекти занять та ін.), нормативно-законодавчі документи, що рекомендують організацію гурткової роботи в ДНЗ.