Правила користування

 1. Загальні положення.
  1. Правила користування науково-педагогічною бібліотекою м. Миколаєва (далі НПБ) розроблено у відповідності до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, з змінами і доповненнями та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні (затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 N 275) зі змінами і доповненнями, (затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 N 319).
  2. Правила користування НПБ розроблені з урахуванням її статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.
 2. Права користувачів.
  1. Кожний громадянин України незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на обслуговування в НПБ, яке може бути у формі: абонемента, читального залу, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів.
  2. НПБ, враховуючи специфіку свого фонду, не зобов’язується обслуговувати читачів молодше 16 років.
  3. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на обслуговування в НПБ, що й громадяни України.
  4. Користувачі бібліотеки мають право:
   1. безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
   2. безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
   3. безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
   4. одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;
   5. користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
   6. брати участь у роботі бібліотечних рад.
  5. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Співробітники бібліотеки самостійно визначають види й типи документів, що видаються лише в читальному залі, а також можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.
  6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
  7. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.
  8. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.
  9. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.
 3. Обов’язки користувачів.
  1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює з фотокарткою, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення анкети читача та читацького формуляра.
  2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
  3. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.
  4. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
  5. Кожний документ, виданий для роботи за межами бібліотеки, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
  6. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
  7. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
  8. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
  9. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити не дозволяється.
  10. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
  11. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.
 4. Обов’язки НПБ з обслуговування користувачів.
  НПБ зобов’язується:

  1. інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України;
  2. створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
  3. дбати про культуру обслуговування користувачів;
  4. формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
  5. задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
  6. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
  7. ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
  8. створювати бібліотечні ради;
  9. звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.
 5. Використання персональних даних.
  1. В бібліотеці ведеться база даних користувачів бібліотеки – суб’єктів персональних даних. В базу даних вносяться наступні відомості про користувача: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, місце роботи, домашня адреса, контактні телефони, серія та номер паспорту, ким та коли виданий паспорт.
  2. Ставлячи особистий підпис в анкеті читача, користувач бібліотеки дає згоду на обробку його персональних даних. Користувач бібліотеки має право при наданні згоди внести застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних.
  3. НПБ зобов’язується не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.
 6. Правила користування мережею Інтернет.
  1. НПБ пропонує доступ до Інтернету в контексті культурних, інформаційних та навчальних потреб користувачів.
  2. Користувач доступу до Інтернет записується до Бібліотеки на загальних підставах, а його читацький квиток має юридичну силу, необхідну для користування Інтернетом.
  3. НПБ не контролює та не несе відповідальності за невиконання читачем вимог авторського права, угод про ліцензування та інших законних вимог щодо ресурсів та послуг Інтернет, до яких читач отримав доступ з використанням робочої станції бібліотеки.
  4. НПБ не несе відповідальності за наслідки отримання та використання читачем ресурсів чи послуг Інтернет, отриманих з Інтернет при використанні робочої станції бібліотеки.
  5. НПБ не приймає жодних претензій щодо негативного впливу на стан здоров’я читача обладнання робочих станцій бібліотеки.
  6. НПБ залишає за собою право припиняти довільний сеанс доступу в Інтернет без попередження читача.
  7. Працівники бібліотеки не несуть відповідальності за будь-які втрати інформації при її введенні чи завантаження та за інформацію, яку користувач може отримати через мережу Інтернет.
  8. Користування Інтернетом безкоштовне.
  9. Користувач Інтернет в бібліотеці не має права: псувати обладнання та знищувати чи модифікувати інстальоване комп’ютерне обладнання або програмне забезпечення.