Управління навчальними закладами

2019
​​​​

Василенко, Н. В. Українська школа ХХІ століття: школа шкіл / Н. В. Василенко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 96 с.
Яка вона- українська школа ХХІ століття? В посібнику розглядаються питання з формування експериментального й інноваційного простору, пропонуються моделі, програми та проекти створення нових педагогічних практик школи ХХІ століття. Також розглядається модель Школи соціального партнерства та інші.

Вознюк Г.Ф. Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога / Вознюк Г.Ф., Н. Л. Мельникова. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2017. – 96 с.
В методичному посібнику подано досвід районного методичного кабінетута та науково-дослідної лабораторії інноваційних технологій Рівненського державного університету в межах реалізації наукового, пошуково-педагогічного проекту “Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога”.

Воронова, С. В. Коуч-технологія для директора школи / С. В. Воронова. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.8).

Видання розкриває концептуальні засади, види, методи та моделі коучингу як технології ефективного управління закладом освіти. Розглянуто основні коучингові компетенції керівника закладу освіти, вказано засоби та способи інтеграції коуч-інструментарію в систему управління школою. Запропоновано коуч-техніки, орієнтовані на їхнє практичне використання в управлінському та педагогічному процесі.

Воронова, С. В. Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу / С. В. Воронова. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2017. – 128 с.

Впосібнику розглянуто теоретичні засади процесу самоосвіти керівника загальноосвітнього навчального закладу, запропоновано побудову власної програми самоосвіти на засадах науковості, прогностичності, актуальності, оптимальності, реалістичності, ціліності та контрольованості.

Ільїна, Н. М. Конфлікти в загальноосвітніх школі : навчальний посібник / Н. М. Ільїна. – Суми : “Університетська книга”, 2017. – 183 с.
Читачам пропонується висвітлення основних чинників і причин конфліктів у навчально-виховному процесі, їх налідки, вплив на фізичне і психічне здоров’я вчителів і учнів, шляхи попередження та подолання. Розглянуто питання інтелігентності і культури спілкування сучасного вчителя. Підібраний комплекс психологічних методик дозволяє здійснити самодіагностику схильності до конфліктної поведінки, стресів, стану здоров’я тощо.

Іонова, О. М. Здоров’язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу: теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія / О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. Гресь. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 144 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.4).
В монографії логічно розкрито суть поняття “здоров’язберігаюча діяльність керівника ЗНЗ” як невід’ємної складової його управлінсько-педагогічної діяльності, що спрямована на створення оздоровчого середовища (фізично-предметного, психологічно-комунікативного, навчально-виховного) навчального закладу та забезпечення підтримки, збереження та зміцнення здоров’я всіх учасників педагогічного процесу.

Костікова, І. І. Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи / І. І. Костікова, Т. Є. Дерев’янко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 128 с.
У виданні розкрито проблеми формування дослідницької культури вчителів предметів гуманітарного циклу в системі методичної роботи закладу загальної середньої освіти. Визначено сутність, структуру дослідницької культури педагогів; проаналізовано систему методичної роботи; розкрито середовище для формування дослідницької культури педагогів предметів гуманітарного циклу.

Папач, О. І. Розвиток множинного інтелекту: експериментальна діяльність закладу освіти; модульна організація освітнього процесу : методические рекомендации / О. І. Папач, А. В. Переступняк. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 160 с.

У книзі презентовані результати роботи Одеського ліцею “Приморський” як обласного експериментального майданчика із проблеми “Розвиток множинного інтелекту учнів профільного ліцею на основі модульної організації освітнього процесу” . Додатки містять програму дослідно-експериментальної роботи, методичні рекомендації та розробки уроків із проблеми дослідження.

 

 

Перехейда, О. М. Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. В 3-х частинах/ О. М. Перехейда. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ).
Ч. 1.- 160с.
Ч. 2.- 160с.
Ч.3.- 160 с.
В трьох частинах посібника подана спроба систематизації й узагальнення інноваційного розвитку гімназії “Ерудит” м. Києва.. В 1-й частині подано матеріали з проблем державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти. В другій частині розкрито сутність і механізми управління якістю освіти, презентовано інноваційний проект “Школа повного дня”. У третій частині висвітлено освітній простір гімназії та систему науково-методичної роботи закладу.
Приходько, В. М. Моніторинг якості освіти: тезаурус термінів і понять / В. М. Приходько. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2017. – 96 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.1).
Тезаурус складено з енциклопедичним принципом. Викладеним в ньому поняттям надано трактування у контексті сучасних досягнень у галузі моніторингових досліджень та управління сучасними загальноосвітніми навчальними закладами.

Рашковська, І. Формування психологічного клімату в школі / І. Рашковська ; упоряд. Т. Червонна. – К. : Видавнича група “Шкільний світ”, 2017. – 152 с.

Формування здорового психологічного клімату в шкільному колективі – одвічна проблема. У кожній школі, безумовно, є свої підходи до вирішення цього складного завдання. Автор ділиться поглядом на нього та власним досвідом. Практична частина містить методики для діагностики складових цієї проблеми, приклади вправ і тренінгових занять, які можна використовувати у своїй діяльності педагогам, психологам, адміністрації шкіл.

Реформування школи: нововведення української освіти / уклад. О. С. Казачінер. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 95 с. – (Б-ка ж-лу “Англійська мова та література” ; вип.8).
Посібник містить матеріали присвячені реформуванню системи освіти в Україні. Наводяться матеріали Міністерства освіти і науки, фрагменти інтерв’ю провідних фахівців системи освіти, рекомендації щодо впровадження інноваційних змін в практику роботи вчителя.
Рибалко, Л. С. Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : колективна монографія / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, Т. В. Куценко.- Х. : Видавнича група “Основа”, 2017. – 128 с .
Упровадження акмеологічних ідей розвитку та саморозвитку особистості, формування професійної “Я- концепції” учителя, досягнення акме через професіоналізм і педагогічну майстерність у шкільну практику сприяють підвищенню ефективності педагогічного процесу, побудові міжособистісних відносин на засадах співпраці та партнерських відносин.

Рибалко, Л. С. Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності в контексті нової української школи / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, С. В. Кіриченко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 144 с.

У контексті Нової української школи вчитель має стати самодостатнім і вільним щодо вибору різних напрямів професійної самореалізації в освітньому процесі. В освітній проектній діяльності сучасний учитель розкриває свій професійний потенціал, збагачує його новою інформацією, згуртовує школярів навколо освітніх проблем, допомагає їх розв’язати.

Словник-довідник з конфліктології для керівників навчальних закладів. В 2- частинах / М.П. Пугач, Т. Ф. Пугач, К. М. Стрюк, Л. О. Горбунова. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2017.
Ч. 1. – 160 с.
Ч.2. – 128 с.
Довідник розрахований на керівників навчальних закладів, соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників, яким доводиться вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в педагогічному середовищі. Пояснення понять, розкриття їх наукового змісту формує більш високий освітній і професійний рівень педагогів, дає змогу вільно оперувати поняттями конфліктології та користуватися ними для запобігання конфліктних ситуацій та вирішення конфліктів різного спрямування.
Свистун, В. І. Розвиток маркетингової компетентності керівника закладу освіти : методические рекомендации / В. І. Свистун, Л. М. Петренко, Н. Д. Проценко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2018. – 80 с.
У посібнику висвітлено теоретичні засади освітнього маркетингу в контексті управління розвитком закладу освіти та практичні аспекти розвитку маркетингової компетентності керівників; акцентовано увагу на інформаційному підході як методологічному підгрунті управління маркетингом освіти в регіоні.