Суспільно-політична література: сучасний вимір

2013
spl-01-full

Михальский, Ю.А.Стандарты гражданського общества: монография / Ю.А. Михальский; ред. М.Л. Дубровский. – Харьков-Киев, Видавець Коваленко В.Ф., 2012. – 108 с.

В монографії піднімаються питання теорії та практики сучасного громадського суспільства, досвід його стандартизації.

spl-02-full

Александрова, О.С.Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства: монографія / О.С. Александрова. – Суми: Університетська книга, 2013. – 364 с.

Монографія присвячена дослідженню специфіки становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства. Зроблена спроба системного висвітлення сутності, структури і функцій середнього класу як соціального феномена; аналізується загальна модель класичного середнього класу зокрема в межах його становлення й розвитку; досліджується специфіка структури й середнього класу в умовах суспільства перехідного періоду; поглиблюється уявлення про особливості розвитку середнього класу в сучасному західному суспільстві; з’ясовується стан і перспективи формування середнього класу в сучасній Україні.

spl-03-full

Орлова, Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізації : навч. посіб. / Т.В. Орлова. – К.: Знання, 2012. – 446 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Висвітлено розвиток всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлено загальні тенденції розвитку людства, розкрито специфіку їх впливу на бутя людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Особливістю видання є відмова від євроцентричного підходу, а також надлишковості фактів і дат, що подаються в необхідному мінімумі заради створення загальної картини тієї чи іншої культурно-історичної спільноти.

spl-04-full

Поп, Ю.І. Нова історія країн Азії і Африки (XVI – поч. ХХ ст..) : підручник / Ю.І. Поп. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 376 с. – (Серія «Альма-Матер»).

Європейцям завжди була цікава східна цивілізація, а в сучасному глобальному світі знання її – важливий чинник успішної співпраці в різних напрямах. Одним із джерел такої інформації є пропонований підручник, у якому розкрито основні ознаки східної цивілізації, історичні події у країнах Сходу у XVI – на початку ХХ ст.., а також становлення в них сучасних форм політичного та культурного життя.

spl-05-full

Копійка, В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. Посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред.. Л.В. Губерського. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 759 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладання матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком ХХІ ст.. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовності євро інтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового, політико-правового, науково-дослідного простору, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага проділена проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У додатках наведено необхідні таблиці, словники, схеми.

spl-06-full

Історія України: Новітня доба : навч. посіб. / [В.М. Литвин, В.Ф. Колесник, А.Г. Слюсаренко та ін.] ; за ред.. В.М. Литвин. – К.: Академвидав, 2012. – 480 с.

Навчальний посібник написано колективом кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі багаторічного досвіду наукових досліджень проблем української історії та викладання курсу «Новітня історія України». У ньому із сучасних методологічних позицій осмислюється значений фактичний матеріал, узагальнюються здобутки історіографії, а також нові факти суспільного життя. Його структура і зміст відповідають навчальній програмі дисципліни для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

spl-07-full

Гузенко, Ю.І. Військово-морське мистецтво українського козацтва (перша половина XVII ст.) : монографія / Ю.І. Гузенко. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 124 с.

У монографії висвітлено деякі аспекти військово – морського мистецтва українського козацтва у першій половині XVII ст.., розглянуто розвиток флоту головного ворога запорожців на Чорному морі – Османської імперії, надано характеристики основних турецьких кораблів – галер. У книзі також міститься детальний опис козацьких човнів – чайок, висвітлено деякі аспекти їх використання. Розкриваючи особливості військово-морського мистецтва козаків, автор намагався при цьому розвінчати існуючі в цій царині міфи та стереотипи.

spl-08-full

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна : навч. посібн. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 332 с. : іл.

Навчальний посібник про людей, різних за етнічним походженням, соціальним статусом, статтю і віком, людей, які розмовляють різними мовами, відвідують різні храми та плекають власні традиції.. Розкриття спільної історичної спадщини полікультурного суспільства на сторінках посібника відбувалося на основі таких підходів:
-проблемно-тематичного (розкриття проблем полі культурності через певну тему);
-багатоперспективності (бачення історичних подій з позиції різних суб’єктів та різної історичної інтерпретації);
-багатоаспектності (різні виміри історії: етносоціальний, культурний, релігійний, політичний, гендерний тощо.);
-інтеркультурності (сприяння формуванню ціннісного ставлення учнів до способу життя, культури і традицій етноконфесійних спільнот, субкультур тощо; готовності та мотивації до конструктивного міжкультурного діалогу).

spl-09-full

Гелей, С.Д. Політологія : навч. посіб. : 8-ме вид. перероб. та доп. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 348 с.

Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позиції сучасних методологічних підходів розкрито зміст, структуру та функції інститутів політичної та правової систем, різноманітних чинників функціонування політичного процесу, а також специфіку їх прояву в суспільних трансформаціях України. Особливу увагу приділено критеріям та факторам, які забезпечують демократичність та ефективність політичних систем, а також актувальним проблемам посткомуністичної трансформації. При підготовці посібника використано найновіші публікації вітчизняних та зарубіжних учених, власні дослідження авторів.

spl-10-full

Шульга, М.А. Політичний менеджмент : навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. – К.: Академвидав, 2013. – 160 с. – (Серія «Альма-Матер»)

Методологія пізнання політичних процесів, особливості застосування механізмів впливу на політику становлять ядро предметного інтересу політичного менеджменту. Ці питання формують проблемну структуру пропонованого навчального посібника, в якому розкрито суть і завдання аналізу політики, принципи, моделі і комунікаційні аспекти політичного менеджменту.

spl-11-full

Орлова, Т.В. Сучасна політична історія країн світу : навч. посіб. / Т.В. Орлова. – К.: Знання, 2013. – 677 с.

Ця книга є першим в Україні навчальним посібником, у якому розглядається політична історія країн світу останніх трьох десятиріч. На відміну від традиційних підходів, які використовуються в новітній історії, викладання матеріалу здійснюється на засадах міждисциплінарності, що дає змогу на основі багатого фактичного матеріалу виокремити риси і тенденції політичного розвитку провідних держав, регіонів, усього людства. Акцент зроблено на проблемах модернізації, яку в різний спосіб уявляють та втілюють у життя різні політичні сили.

spl-12-full

Полякова, О.М. Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні : навч. посіб. / О.М. Полякова, Г.В. Приходько, Ю.В. Сапарай ; за аг. Ред.. О.М. Полякової. – Суми : Університетська книга, 2013. – 240 с.

Посібник висвітлює особливості становлення, реалізації й оптимізації системи ювенального законодавства, здійснено теоретичний і практичний аналіз сучасного стану та перспектив соціального захисту інтересів людей з особливоми потребами, у тому числі молодих інвалідів.

spl-13-full

 Кириченко, В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс : навч. посіб. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 218 с.

Навчальний посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних та інших галузей наукових знань повно розкриває зміст науки про політичні системи віту та їх основні інститути: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії; теорії походження держави та її ознаки і функції; у ньому аналізуються форми держави та класифікуються партійні і виборчі системи.

spl-14-full

Савин, Л.В. К геополитике / Л. В. Савин. – Сумы : Университетская книга, 2011. – 292 с.

Книга представляет собой сборник статей, интервью и научных докладов, посвященных актуальным вопросам геополитики, международных отношений, экономики, гуманитарных наук, коммуникаций, технологий, а также проблемам конфликтов и возможных угроз.

spl-15-full

Копійка, В.В. Україна та Європейський Союз / В.В. Копійка, В.А. Манжола, Н.М. Весела. – К.: Знання, 2012. – 78 с. – (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Міжнародна»).

Висвітлено найважливіші аспекти інтеграції України до Європейського Союзу. Проаналізовано основні ініціативи з поглиблення співпраці між Україною і Європейським Союзом та їх перспективи.

spl-16-full

Горюнова, Є.О.Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. – К. : Академвидав, 2013. – 224 с. – (Серія «Альма-матер»).

Історію формування та інституційну систему ЄС, принципи європейської єдності, сучасні проблеми економічного і політичного розвитку Євросоюзу, євроінтеграційні процеси в Україні розкрито в пропонованому навчальному посібнику.

spl-17-full

Міжнародне публічне право : підручник / В.М. Репецький, В.М. Лисик, М.М. Микієвич та ін. ; за ред. В.М. Репецького. – 2-ге вид., стер. – к.: Знання, 2012. – 437 с.

У підручнику розкрито положення курсу «Міжнародне публічне право», а саме: поняття «міжнародне публічне право», його особливості та історію; вивчення джерел, основних принципів і суб’єктів міжнародного права; аналіз інституту міжнародно-правової відповідальності; з’ясування змісту основних інститутів та галузей міжнародного публічного права.

spl-18-full

Аніщук, Н.В. Основи гендерного права України : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.В. Аніщук. – Одеса : Фенікс, 2013. – 208 с.

Даний підручник є першою спробою у вітчизняній юриспруденції висвітлити основи гендерного права України. Розкрито теоретико-методологічні засади гендерної юриспруденції як нового напряму правової науки. Розглянуто гендерне право як нову комплексну галузь права.

spl-19-full

Михальський, Ю.А. Концепт громадянського суспільства. Український вимір: наукове видання / Ю.А. Михальський; під заг. ред. І.М. Дубровського. – К. : Видавець ФОП В.Ф. Коваленко, 2013. – 124 с.

У книзі розглядається питання щодо визначення ролі громадянського суспільства як чинника збереження та розвитку соціальної системи. В якості головної ознаки громадянського суспільства визначається діалогічна партиципація.