Самоосвіта – шлях до зростання педагогічної майстерності

2016

1098279

Психодиагностика. Личностные и професиональные качества [Текст] : сборник / авт.-сост. О. Н. Истратова. – Ростов-на-Дону : “Феникс”, 2012. – 495 с. – (Психологический практикум). – ISBN 978-5-222-18727-2.

Данный сборник составлен из частично переработанных и дополненных текстов литературы, указанной в даном пособии. В нем рассматриваются различные возможности психодиагностики личности. Показано, что в процессе психодиагностики личности могут использоваться личностные опросники, а также проэктивные методы, направленные на изучение эмоциональной сферы, сферы межличностных отношений, функциональных состояний. Рассматриваються возможности диагностики проффессиональной направленности и проффессиональной компетентности. Представлены методики диагностики личности в контексте семейной сферы (супружество, родительство). Сборник содержит варианты методик, наиболее зарекомендовавших себя в практической психодиагностике. Представлены методические рекомендации к выполнению этих методик.

1098237

Беличева, С. А.
Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников [Текст] : учебное пособие для бакалавров и специалистов / С. А. Беличева. – СПб. : “Питер”, 2012. – 336 с. – (Стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-459-00957-6.

Пособие предназначено для повышения психологической компетентности социальных, психосоциальных работников, социальных педагогов в работе с детьми и семьями группы риска по предупреждению социального сиротства и отклоняющегося поведения несовершеннолетних. В пособии с позиции междисциплинарного системного подхода проанализирована природа отклоняющегося поведения, описаны адекватные причины социопатогенеза социально-психолого-медико-педагогические меры превенции. Дана типология детско-подростковой дезадаптации и семей группы риска, социально-психологические и социально-педагогические методы их диагностики, поддержки и коррекции.

1102745

Поліщук, В. М.
Психологія педагогічного повсякдення: реальність і міфи / В. М. Поліщук. – Суми : “Університетська книга”, 2015. – 152 с. – ISBN 978-966-680-617-1.

Аналізуються взаємини суб’єктів навчально-виховного процесу (педагогів, батьків, молодших школярів, підлітків, юнаків) 1990-х років – початку ХХІ ст. У підлітковому та юнацькому віці виокремлені типові симптоми нормативних підліткової та юнацької криз, кризи “входження в дорослість” (окремо у хлопців і дівчат), а також симптомокомплекс ненормативних криз.

1102555

Настільна книга соціального педагога / уклад. : О. Є. Марінушкіна, І. М. Вишнева, В. В. Носенко. – Харків : Видавництво “Ранок”, 2013. – 272 с. – ISBN 978-611-540-476-6.

У даній книзі містяться нормативні документи стосовно діяльності соціального педагога в ЗНЗ, вимоги до оформлення документації, методи роботи зі школярами “групи ризику” (наркоманами, дітьми, схильними до суїциду, “важкими” підлітками). Крім того, в посібнику вміщені зразки обов’язкових документів, витяги зі статей українського законодавства про відповідальність батьків за своїх дітей тощо.

1102315 Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу : навчальний посібник / ред. Н. О. Євдокімова. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 558 с. – ISBN 978-617-534-179-7.

Навчальний посібник розроблено для студентів спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”, “Психологія”, “Практична психологія” з дисципліни “Психологічна служба”. Автори пропонують до впровадження тренінгові технології як інноваційні психологічні технології формування та розвитку сучасного студента, і технології психологічного супроводу випускника з метою адаптації до проблем, що виникають у процесі професійної діяльності. Посібник є практикоорієнтованим, оскільки включає авторські розробки тренінгів, проведених для студентів Психологічною службою МНУ імені В. О. Сухомлинського. Тренінги спрямовані на адаптацію студентів, формування професійної спрямованості та професійної ідентичності, цілепокладання та оволодіння майбутніми фахівцями методологією і методикою тренінгових технологій.

1102744

Зелінська, Т. М.
Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці : монографія / Т. М. Зелінська. – Суми : “Університетська книга”, 2013. – 2013 с. – ISBN 978-966-680-681-2.

У монографії розкриваються закономірності процесу розвитку амбівалентності як властивості внутрішнього світу юнацького віку. Висвітлюються теоретико-методологічні основи та обгрунтовуються принципи авторської особистісно-інтегративної концепції амбівалентності, її структурно-динамічна модель, психологічні механізми, її рівні, форми, типи. Наведені експериментальні дані розвитку особистісної амбівалентності в юнацькому віці. Підтверджується наявність особистісної амбівалентності як самостійної психологічної реальності. Формувальна стратегія здійснена шляхом створення умов розвитку особистісної амбівалентності під час переходу студентів до ранньої дорослості в процесі психологічного консультування.

1099668

Федорчук, В. М.
Тренінг особистісного зростання [Текст] : навч. посібник / В. М. Федорчук. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 250 с. – ISBN 978-617-673-276-1.

У навчальному посібнику систематизовано теоретичний і практичний досвід (ЧАСТИНА І і ІІ) проведення тренінгу особистісного зростання, спрямованого на самооцінку, самопізнання, самоприйняття, самовдосконалення, саморозвиток особистості. Крім теоретичного матеріалу для підвищення психологічної грамотності з групових форм роботи, в посібнику подана орієнтовна програма “Тренінгу особистісного зростання” (частина ІІІ), наповнена різними вправами, іграми, психотехніками, які розраховані на його засвоєння і практичне використання. Матеріали можна успішно використовувати для проведення тренінгу або окремих практичних занять з особистісного зростання.

1098239

Микадзе, Ю. В.
Нейропсихология детского возраста [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Микадзе. – СПб. : “Питер”, 2013. – 288 с. : ил. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-496-00049-9.

В учебном пособии рассматривавются теоретические и эмпирические основы нейропсихологии детского возраста. Описываются предмет и задачи клинической и дифференциальной нейропсихологии детского возраста. Представлен нейропсихологический анализ нарушений психических функций, психического развития, поведения, причиной которых являются органические повреждения мозга, а также минимальные мозговые дисфункции, рассматриваемые как следствие резидуальных проявлений нарушений нервной системы в раннем онтогенезе. Отдельный раздел посвящён нейропсихологии индивидуальных различий детского возраста. Дано описание методов нейропсихологической диагностики и коррекции.

1098230

Бурлачук, Л. Ф.
Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – 2-е изд. – СПб. : “Питер”, 2012. – 384 с. : ил. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-00611-7.

Второе издание учебника (первое вышло в 2002 г.) переработано и дополнего. В книге детально рассмотрены история, предмет и методы этой важнейшей отрасли психологического знания. Доступно изложены вопросы, сязанные с математико-статистическим обоснованием измерения индивидуальных различий и конструирования психологических тестов. Особое внимание уделено теоретическим и практическим проблемам измерения (тестирования) интеллекта и личностных особенностей.