Професійна компетентність учасників педагогічного процесу

2016

I розділ. Педагогічна майстерність : крізь призму управлінської діяльності
1101868 Управління загальноосвітнім навчальним закладом у сучасних умовах : методичні рекомендації / ред. А. Ф. Шегеда. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип. 6). – ISBN 978-617-00-2409-1.

У збірці викладено найбільш актуальні питання управління загальноосвітнім навчальним закладом. Особлива увага приділена якості освіти, технологіям управління та інформаційному забезпеченню. Окремий розділ присвячено діловодству.

1103850

Житник, Б. О.
Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Ч.1 / Б. О. Житник. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.9). – ISBN 978-617-00-2523-4.

У посібнику розкрито методологічні засади розв’язання проблем проектування шкільних систем розвитку освіти й організації діяльності педагогічних колективів щодо впровадження інноваційних систем і технологій у навчально-виховний процес сучасного загальноосвітнього навчального закладу.

1103849

Житник, Б. О.
Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Ч.2 / Б. О. Житник. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 96 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.10). – ISBN 978-617-00-2541-8.

У посібнику розкрито методологічні засади розв’язання проблем проектування шкільних систем розвитку освіти й організації діяльності педагогічних колективів щодо впровадження інноваційних систем і технологій у навчально-виховний процес сучасного загальноосвітнього навчального закладу.

1100368

Василенко, Н. В.
Хмарні технології в управлінні навчальним закладом / Н. В. Василенко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 112 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип. 1). – ISBN 978-617-00-2305-6.

У посібнику висвітлено популярну тему хмарних технологій, надано методичні рекомендації щодо їх використання в управлінні навчальним закладом.

1105153

Василенко, Н. В.
Керівник навчального закладу: розвиток лідерскої компетентності як ознака громадянського суспільсьва / Н. В. Василенко. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.12). – ISBN 978-617-00-2578-4.

У посібнику розкрито сутність лідера та лідерства. Ви познайомитесь із ідеальним варіантом управління за умов громадянського суспільства шляхом поєднання формального та неформального лідерства. Особливої уваги надано оцінюванню якостей сучасного керівника та технології розвитку лідерської компетентності. Для керівників навчальних закладів, викладачів і методистів системи вищої та післядипломної освіти.

1101850

Калошин, В. Ф.
Позитивне мислення: прктикум з формування / В. Ф. Калошин. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 144 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.2). – ISBN 978-617-00-2323-0.

Книгу присвячено практичній реалізації позитивного мислення на засадах формування певних рис характеру особистости. Після використання тренінгів, методик, порад, наведених у книзі, ви полюбите їх і застосовуватимете все життя, допомагатимете собі і близьким розвязувати будь-які проблеми, що виникають на вашому шляху. І, врешті-решт, ваше життя обовязково стане втіленням усіх ваших кращих сподівань та очікувань. Книгу призначено для широкого кола читачів, особливо вона буде корисною для вчителів, батьків, практичних психологів і соціальних педагогів.

1105150

Рибалко, Л. С.
Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : монографія / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко , А. В. Яцинік. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 112 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.11). – ISBN 978-617-00-2559-3

У монографії подано концептуальні підходи, зміст і компоненти, технологію розвитку організаційної культкри керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти. Підвищення вимог суспільства до особистості керівника освітньої залузі та недостатній рівень сформованості його організаційної культури зумовлюють особливу актуальність досліджувальної проблеми. Монографію адресовано керівникам і методистам дошкільних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти.

1105096

Васильченко, Л. В.
Організаційно-методичне забезпечення дистанційного навчання в закладах освіти / Л. В. Васильченко, І. С. Лапшина. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2016. – 128 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.1). – ISBN 978-617-00-2590-6.

У цьому посібнику запропоновано методичні рекомендації, напрацьовані членами творчих груп викладачів КЗ “ЗОІППО” ЗОР “Навчально – методичне забезпечення дистанційної освіти” (керівник Л.В.Васильченко) та керівників закладів освіти і методистів РВО “Дидактичне проектування та впровадження системи дистанційного навчання на рівні навчального закладу” (керівник І.С. Лапшина) щодо впровадження дистанційного навчання в Запорізькій області. Адресовано керівникам навчальних закладів, організаторам дистанційного навчання.

1100416

Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення: психолого-педагогічний аспект : колективна монографія / ред. В. В. Кузьменко. – Херсон : КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2014. – 314 с. – ISBN 978-966-2919-68-4.

В монографії представлено наукові пошуки професорсько-викладацького складу та докторантів кафедри педагогіки і психології, науково-методичного відділу розвитку дитини КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” з актуальних питань історії освіти, професійної освіти, виховання та розвитку особистості, психології.

1105161

Інклюзивне навчання : досвід упровадження / упоряд. А. Колупаєва. – К. : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Б-ка “Шк. світу”). – ISBN 978-617-7287-12-3.

Інклюзивна освіта як сучасна інноваційна тенденція широко обговорюється в наукових колах, педагогічною та градською спільнотами. Ця книжка допомагає узагальнити проблему, дати законодавчу базу для інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах України, розкрити досвід зарубіжних країн та представити конкретні розробки вітчизняних авторів. Зокрема, у виданні подано зразки уроків у школі з інклюзивним навчанням, методику складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими потребами, діагностичні матеріали для учнів, батьків. Для шкільних психологів, педагогів, усіх, хто переймається проблемами інтеграції дітей з особливими потребами в загальносвітнє середовище.

1104716

Козляковський, П. А.
Персонологія : навчальний посібник / П. А. Козляковський, Л. В. Данилко. – Миколаїв : ФОП Швець В.Д., 2016. – 400 с. – ISBN 978-617-7240-12-3.

Викладено основни персонології, наведено головні поняття, категорії та їх характеристика. Психологічний практикум містить психодіагностичні технології текстів для проведення лабораторно – практичних занять. Посібник побудований за принципом модульно – тьюторської системи, що передбачає також самостійну навчальну роботу та призначений для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають практичну психологію, соціологію, політологію, юриспруденцію, педагогіку та соціальну роботу.

II розділ. Професійна майстерність учителя
1101867

Назаренко, В. С.
Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : науково-методичний посібник. Ч.1 / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко, С. Ф. Одайник. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2015. – 96 с. – (Б-ка ж-лу “Управління школою” ; вип.7). – ISBN 978-617-00-2440-4.

У науково-методичному посібнику обґсоціальну сутність професійної діяльності педагога, уточнено складові соціальної структури його особистості, охарактеризовано чинники взаємодії закладу післядипломної освіти та регіональної методичної служби як підґрунті професійного зростання педагогічних і керівних кадрів, теоретично обґрунтовано методику й організаційно-управлінські умови формування готовності педагога до досягнення професійного успіху.

1098227

Лемов, Д.
Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавтелей / Д. Лемов ; пер. с англ. О. Медведь. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 416 с. – ISBN 978-5-00057-170-5.

Если вы учитель, желающий улучшить успеваемость учеников, прочитайте эту книгу. Если же вы руководитель, преследующий ту же цель, закупите эту книгу для всей школы! Она поможет каждому преподавателю повысить педагогическое мастерство, потому что описанные в ней методы, применяемые самыми успешными учителями, способен освоить каждый, а опробовать их может сразу после прочтения. Вопросы в конце каждой главы помогут вдумчиво проанализировать материал и перспективы его использования на практике.

1100509

Мозговий, В. Л.
Режисура педагогічної дії: теоретичний і методичний аспекти : монографія / В. Л. Мозговий. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 492 с. – ISBN 978-617-534-243-5.

У монографії досліджуються теоретичний і методичний аспекти підготовки майбутніх вчителів до режисури педагогічної дії. Обґрунтовано методологію, концептуальні засади, теоретичну, аксіологічну нормативну моделі та методику підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії.

1100432

Гончаренко, Л. А.
Підготовка вчителів до формування в учнів полікультурної картини світу : навчальний посібник / Л. А. Гончаренко, А. М. Зубко, В. В. Кузьменко. – 2-е вид. – Херсон : РІПО, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-2919-25-7.

У посібнику обґрунтовано наукові підходи до розуміння терміна “картина світу”, що дає можливість збагнути багатогранність поняття і відповідно виродити правильне розуміння такого аспекту як полікультурна картина світу; подано важливість організації роботи з формування в учителів полікультурного світогляду в системі підвищення кваліфікації; розкрито значення полікультурної освіти у розвитку багатокультурного образу світу школярів та необхідність розвитку толерантності в сучасного вчителя, що допомагає зрозуміти полікультурний простір; також обґрунтовано значення міжкультурної комунікації у процесі формування полікультурної картини світу та роль національно-культурної ідентичності особистості у формуванні полікультурної картини світу.

1100417

Гончаренко, Л. А.
Розвиток полікультурної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів : навчальний посібник / Л. А. Гончаренко, А. М. Зубко, В. В. Кузьменко. – 2-е вид. – Херсон : КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2012. – 215 с. – ISBN 978-966-2919-44-8.

У посібнику обґрунтовано процес організації полікультурної освіти в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників; розкрито важливість формування наукової картини світу як чинника полікультурної підготовки вчителів. Даний посібник спрямований на зацікавлення вчителів у набутті полікультурної компетентності, на вироблення навичок соціальної взаємодії, вміння аналізувати ситуації з життя різних етнічних груп, вміння самостійно приймати відповідальні рішення, на формування особистісних якостей та ціннісних орієнтацій, необхідних для життя і діяльності в умовах багатокультурного простору.

1098229

Дирксен, Дж.
Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным / Дж. Дирксен ; пер. с англ. О. Долгова. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 276 с. : ил. – ISBN 978-5-91657-792-1.

Многим из нас знакома ситуация, когда учебные курсы, программы или лекции оказывались неплодотворны, а потраченное время и деньги просто выброшены на ветер. Эта книга поможет по-новому взглянуть на процесс обучения. В ней в доступной форме, наглядно и структурировано изложены базовые принципы педагогики и основы когнитивной психологоии, узнав которые вы сможете выстроить обучений так, что оно станет максимально полезным и увлекательным для всех без исключения. Книга будет интересна не только учителям, лекторам и HR, но и всем, кто сталкивается в повседневной жизни с презентациями, отчетами и любыми другими формами донесения информации.

1098226

ЛеФевер, Л.
Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с полуслова / Л. ЛеФевер ; пер. с англ. Г. Федотова. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 241 с. – ISBN 978-5-91657-792-1.

Когда вас понимают – это счастье. А в бизнесе – еще и деньги. Вы сделали хорошую работу, у вас получился отличный продукт? Так расскажите о нем так, чтобы его смогли оценить по достоинству. Масштаб не важен – обращаетесь ли вы к друзьям, деловым партнерам или ко всему миру, умение объяснять – простой, но важный шаг к успеху. Для всех, кто хочет улучшить свою способность объяснять, а вместе с тем эффективно планировать, упаковывать и презентовать идеи. Легкое и доступное описание проверенных способов от основателя компании Common Craft, производящей объясняющие видеоролики.

1098225

Мудрость великих педагогов [Текст] / авт.-сост. А. Ю. Кожевников. – М. : ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013. – 304 с. – (Классика в иллюстрациях). – ISBN 978-5-373-05366-2.

Проблемы, связанные с воспитанием детей, когда-нибудь встают перед каждым родителем и учителем. Как вырастить порядочного человека? Какие качества следует прививать ребенку? как преодолевать сложности, которые неизбежны? Давайте обратимся за помощью к знаниям и опыту, накопленному людьми, всю свою жизнь посвятившими столь сложному и жизненно необходимому, благородному и великому делу, как воспитание наших детей. В книге собраны рекомендации самых авторитетных педагогов – Я. А. Каменского, Д. Локка, Ф. Дистервега, К. Д. Ушинского, В. И. Водовозова, Я. Корчака, А. С. Макаренко и др., которые могут оказать неоценимую услугу в вопросах воспитания подрастающего поколения.