Палітра педагогічної майстерності

2013
I розділ. Менеджеру освіти
ppm-01-full

Перехейда, О. М.Дайджест педагогічних рад / О. М. Перехейда. – Х. : Вид. Група “Основа”, 2012. – 304 с. – (Серія “Адміністратору школи”).

В цей посібник увійшли розробки педагогічних рад з актуальних питань організації навчально-виховного процесу. Представлені матеріали допоможуть адміністрації школи підготувати і провести цікаві та ефективні засідання педагогічних рад. Роззглядаються питання мовної освіти, проектна та науково-дослідницька діяльність, управління якістю освіти, питання моніторингу якості навчальних досягнень та інші.

ppm-02-full Дрожжина, Т. В.
Економічна абетка директора школи/ Т. В. Дрожжина. – Х. : Вид.група “Основа” , 2012. – 208 с. – (Серія “Абетка керівника”).В цій книзі розкрито економічні аспекти діяльності керівника навчального закладу. Особлива увага приділена формуванню бюджету, організації платних послуг, використанню кошторису, окремим аспектам автономізації шкіл. Додатки містять нормативні документи з фінансово-економічних проблем діяльності школи.
ppm-03-full

Касьянова, О. М.
Педагогічна експертиза діяльності навчального закладу: навчально-методичний посібник / О. М. Касьянова. – Х. : Вид.група “Основа”, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”).

Посібник висвітлює теоретичні засади та технологію здійснення педагогічної експертизи діяльності навчального закладу. Перший розділ книги розкриває наукові засади педагогічної експертизи. В другому розділі розглядаються питання здійснення експертної діяльності у сфері освіти. В третьому розділі можна ознайомитись зі змістом та інструментарієм педагогічної експертизи.
.

ppm-04-full

Каменский, А. М.
Саморазвитие школы: практическое пособие для директора/А. М. Каменский// Библиотека журнала «Директор школы». – 2013. – № 1. – 221 с.

В книге предлагаются различные подходы к построению деятельности образовательного учреждения. Автор описывает, как формируется алгоритм работы педагогического сообщества школы над созданием концепции её развития: анализ проблем, выявление и ранжирование приоритетов, создание творческих групп по интересам, реализация намеченных направлений. Особую практическую значимость имеют приложения, включающие рабочие программы, материалы видеоконференции по проблеме самообучающейся школы.

ppm-05-full Перспективний педагогічний досвід: теоретичні основи, композиційна структура та оформлення: навч.-метод. Посібник /упоряд.І. А. Романюк. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2012. – 100 с.

У посібнику подано теоретичну інформацію щодо сутності, змісту та різновидів педагогічного досвіду; розкрито етапи моделювання (створення) перспективного педагогічного досвіду, трансформації його в практику роботи освітнього закладу, роль методиста у визначенні і розповсюджені досвіду. Особливу увагу приділено висвітленню вимог до композиційної структури досвіду та його оформлення.

ppm-06-full Баныкина, С. В.
Конфликтологическая компетентность руководителя/ С. В. Баныкина// Библиотека журнала «Дирктор Школы». – 2012. – № 5. – 190 с.Книга посвящена чрезвычайно важной для директоров образовательных учреждений теме – умению работать с конфликтами в коллективе, предупреждать их и успешно разрешать. Автор рассказывает не только об основах педагогической конфликтологии, но и типах конфликтов, их конструктивных и деструктивных функциях, способах конфликтовать грамотно. Особую практическую значимость имеет раздел книги об организации конфликтологической службы в школе, основных направлениях её работы. С целью практического овладения умениями работать с конфликтами автор включил в книгу большое количество приложений для руководителей: образовательных программ, анкет и тестов, рекомендаций, вопросов для размышлений, заданий для руководителя.
ppm-07-full

Павлютенков, Є. М.
Психологія менеджменту освіти/ Є. М. Павлтнеков. – Х. : Вид. Група “Основа”, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу “Управління школою”).

Психологію менеджменту розглянуто в гуманістичному, індивідуально-орієнтованому аспекті, детально досліджено основні обмеження педагогічної діяльності, наведено методики, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховної роботи у школі, збереження психічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу, утвердження гуманного характеру взаємин у школі..

ppm-08-full

Максимова, Е. А. Командная работа – ресурс развития школы/ Е. А. Максимова// Библиотека журнала «Директор школы». – 2012. – № 8. – 142 с.

Автор подробно рассказывает о том, как сформировать в школе команду педагогов, приводит пошаговую схему её создания. Детально описывает практический инструментарий, используемый для проведения диагностики коллектива педагогов, кооперации в решении профессиональных конфликтов, рефлексии командной работы и др. Практическую значимость имеют приложения: тесты по диагностике педагогического коллектива, упражнения для команды, раскрывающие содержание её работы.

ppm-09-full

Моделювання педагогічного середовища / упоряд. М. О. Люшин. – Х. : Вид. група “Основа” , 2012. – 128 с.

У збірці розглянуто теоретичні й методичні засади моделювання в управлінні шкільною освітою як основи пізнавальної і формувальної діяльності, висвітлено практичні аспекти побудови й освоєння моделей педагогічного середовища на прикладі шкіл сприяння здоров’ю та громадсько-активних шкіл.

II розділ. Професійна майстерність вчителя

ppm-10-full

Гресь, А. Не-методичний посібник для вчителя / А. Гресь. -Х. : Вид група “Основа”, 2011. – 255 с.

Цю книгу адресовано всім педагогам, які творчо ставляться до своєї роботи, тому вона є справжнім помічником для вчителя. У ній зібрано корисні рекомендації, які полегшать індивідуальну роботу з дітьми і батьками, підкажуть вихід із складних ситуацій, допоможуть провести батьківські збори, підібрати ключик до найважчого учня, знайти спільну мову з колегами і керівництвом. І, найголовніше, покажуть, як при цьому отримувати задоволення від роботи, знаходити час і сили для себе та своїх близьких, бути чудовим учителем і просто щасливою людиною.

ppm-11-full ppm-12-full

Калошин, В. Ф. Практичні поради молодому вчителеві. В 2-х частинах/ В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк. – Вид. Група “Основа”, 2012. – 128 с.

В 2-х частинах цього посібника розглянуто практичні поради молодому вчителю стосовно проведення різних видів занять за допомогою інноваційного підходу; організації самостійної роботи учнів; побудови занять на засадах діалогічної взаємодії; формування в учнів мотивації до навчання та мотиваційного тренінгу для учителів; застосування методу активного соціологічного тестованого аналізу та контролю роботи вчителя щодо самооцінки й саморозвитку; подолання учителем перешкод на шляху до самовдосконалення.

III розділ. Організація навчального процесу

ppm-13-full

Грицай, Ю. О. Використання здоров’язберігаючих технологій в навчальній діяльності школярів: навчальний посібник/ Ю. О. Грицай. – Миколаїв: МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. – 181 с.

Питання покращення і зміцнення здоров’я школярів – важлива проблема сучасної школи. Як її вирішувати засобами педагогічного процесу? Цьому присвячене дане дослідження, в якому автор розглядає різні аспекти формування здоров’язберігаючих технологій навчальної праці школярів.

ppm-14-full

Алєксєєва, Г. М. Використання комп’ютерних технологій у школі/ Г. М. Алєксєєва. – Х. : Вид. Група “Основа” , 2012. – 112 с.

У книзі подано модель підготовки вчителів до використання комп’ютерних технологій у школі. Особливу увагу приділено роботі вихователів, соціального педагога. Додатки містять орієнтовну програму вивчення особистості школяра.

ppm-15-full

Аствацатуров, Г. О.
Эффективный урок в мультимедийной образовательной среде: практическое пособие/ Г. О. Аствацатуров, Л. В. Кочегарова// Библиотека журнала «Директор школы». – 2012. – № 6. – 176 с.

Вопросам формирования информационно-технологической культуры в образовании сегодня уделяется всё больше внимания. В педагогике сложилась отдельная отрасль – мультимедийная дидактика как конструктор обучения в информационно-образовательной среде. Основное внимание в книге уделено организационно-методическим вопросам мультимедийного обучения. Авторы подробно рассмотрели особенности мультимедийных уроков(этапы, целеполагание, постановку учебных задач, критерии эффективности и т. д.) и технологические приёмы мультимедийной дидактики (интерактивный модуль, плакаты, инфографика, опорный конспект, тренажер, тестер и др.).

ppm-16-full

Чепіль, М. М. Педагогічні технології: навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Серія “Альма-матер”).

У посібнику викладено теоретичні, прикладні, особистісні, аспекти використання педагогічних технологій, розкрито сутність, типологічну структуру, історію розвитку, специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній практиці педагогічних технологій.

ppm-17-full

Карапузова, Н. Д. Основи педагогічної ергономіки: навч. посіб. / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. – К. : Академвидав, 2012. – 192 с. – (Серія “Альмаматер”).

В книзі розкривається сутність і завдання педагогічної ергономіки, зміст ергономічних вимог до створення спрятливого навчального середовища, методи оптимізування умов навчальної діяльності учня, роль у цій справі педагога.

ppm-18-full

Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник/ І. М. Дичківська.-2-ге вид. , доповн. – К. : Академвидав, 2012. – 352 с.

Автор розкриває сутність та особливості педагогічної технології, загальні засади педагогічної інноватики та інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші в дошкільній і початковій освіті інноваційні практики. Ідеться також про різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

ppm-19-full

Чаплагіна, В. М. Роль дебатів у формуванні особистості школярів. – Х. : Вид. Група “Основа” , 2012. – 128 с.

В педагогічній практиці існує велика кількість різноманітних педагогічних технологій. Одна з цікавих – дебати. Дебати допомагають учням і вчителям відкривати нове, розкривають ініціативність, здатність творчо мислити і знаходити нестандартні рішення. Вони є універсальними, тобто підходять для дітей будь-якого віку. Автор детально розповідає про організацію та проведення дебатів на уроках та в позакласний час.

ppm-20-full Підласий, І. П. Спільна дія/ І. П. Підласий. – Х. : Вид. Група “Основа”, 201. – 224 с.

У книзі розкрито проблеми організації продуктивного уроку та створення його синергетичного ефекту. Окремий розділ присвячено сучасним проблемам виховання учнів.

IV розділ. Виховна робота

ppm-21-full

Збереження здоров’я молодших школярів: система роботи класного керівника/ О. В. Депетист, Н. С. Лемко, В. В. Чала, Н. А. Ярова. – Х. : Вид. група “Основа” , 2012. – 160 с.

Посібник містить методичні рекомендації щодо системи роботи класного керівника по збереженню здоров’я молодших школярів та практичні авторські розробки виховних заходів різноманітної тематики і сценарії батьківських зборів здоров’язбережувального змісту.

ppm-22-full

Підласий, І. П. Виховання замовляли? / І. П. Підласий. – Х. : Вид. група “Основа” , 2012. – 112.

У книзі розкрито основні підходи до педагогіки як науки про виховання людини. Автор ділиться думками про основні напрями виховання учнів та пропонує власну модель української народної школи.

 ppm-23

Чорна, О. Є. Навчання активу дитячого самоврядування/ О. Є. Чорна, Н. В. Калугіна, Т. М. Соколовська / Психологічні аспекти самовиховання учнів / В. Ф. Калошин. – Х. : Вид. група “Основа” , 2012. – 128 с.

У першій частині книги наведено програму навчання шкільних лідерів. А в другій книзі розкриваються окремі психологічні засади організації самовиховання і профорієнтації учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Автор окремо приділяє увагу проблемам формування Я-концепції, позитивного мислення, самопрограмування та іншим психологічним засобам впливу на людину.

 ppm-24

Києнко-Романюк, Л. А.
Управлінські рішення в роботі класного керівника/ Л. А. Києнко-Романюк. Формування морально-етичної позиції старших підлітків/ Г. В. Карпенко, Л. С. Рибалко. – Х. : Вид.група “Основа”, 2012. – 128 с.

Перша частина книги присвячена технології прийняття ефективних управлінських рішень. Друга частина книги розкриває теоретичні основи морального виховання учнів та пропонує сценарії виховних заходів етичної спрямованості.

ppm-25-full

Опарина, Н.А. Массовые праздники и зрелища в культурно-досуговой деятельности школьников/ Н. А Опарина// Библиотека журнала «Директор школы». -2012. – № 2. -208 с.

Как организовать массовый праздник в школе? Всё можно сделать легко и интересно, если перед вами эта книга. Соблюдая социально-педагогические требования, автор рассказывает, как устроить самые разнообразные детские праздники, как обеспечить их творческую составляющую. Готовые сценарии театрализованных представлений и многое другое можно найти в этой книге и использовать в воспитательном процессе школы.