Видання з психології

2012
p_journal-01-full p_journal-01-reverse-full

Бочелюк, В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями: навч. посібник/ В. Й. Бочелюк, А. В. Турубанова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 264 с.

В книзі проаналізовано теоретико-методичні основи психології людини з обмеженими можливостями у межах спеціальної психології, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки. Також вказується на соціально-психологічні особливості людини з різними психофізичними порушеннями та основи її психологічної реабілітації. Значна увага приділяється основам психологічної готовності вчителів до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями, визначено зміст та психологічну структуру до такого роду діяльності, методику її діагностики, а також систему корекційної роботи.

p_journal-02-full p_journal-02-reverse-full

Большакова Л. 20 ментальных ловушек, которые душат, отравляют и подвергают гниению успешную и счастливую жизнь/ Л. Большакова. М. : АСТ; Владимир: ВКТ, 2011. – 223 с.

Ви освічені. Ви готові працювати. Ви розумієте, як ідея перетворюється в бізнес, що приносить гроші. Але при цьому ви чомусь заробляєте недостатньо? Вас переслідують невдачі? Ви не розумієте чому так вібувається?
Ніякої містики немає! Просто ви попали в одну з 20 психологічних пасток. Ця книга стане для вас ниткою Аріадни, яка виведе вас з лабіринту пасток. Ця книга — детальна інструкція по виходуз пасток мислення і поведінки. Ви зрозумієте, наскільки нелогічно і зі шкодою для себе іноді дієте, і зможете відмовитись від стереотипів, упереджень, чужих думок, реклами, які заганяють вас в пастку./em>

p_journal-03-full

Ільїна, Н. М. Загальна психологія: теорія та практикум: навч. Посібник/ Н. М. Ільїна, С. О. Мисник. – Суми: Університетська книга, 2011. – 352 с.

Посібник створено з урахуванням авторського досвіду як результат поєднання традиційних форм навчальної роботи і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Пропонується вихідна опорна інформація, необхідна для успішного засвоєння загальної психології як базової дисципліни для вивчення інших галузей психології. Посібник містить стандартні( тести навчальних досягнень, особистісні тести, психологічні методики) та ситуаційні завдання, завдання для групової роботи..

p_journal-04-full p_journal-04-reverse-full Леко Б. Медіація: підручник/ Б. Леко. – Чернівці: Книги — ХХІ, 2011. 464 с.

Пропонований підручник призначений для студентів, які вивчають курс “Конфліктології”, у першу чергу психологам і юристам, а також усім, хто в майбутній професійній діяльності чи в повсякденному житті, зіткнувшись із необхідністю вирішення суперечок і конфліктів, розв’язуватиме їх, використовуючи оптимальний спосіб ведення переговорів чи посередництво, у чому їм допоможуть знання про медіацію.
Медіація, у тому вигляді, як вона застосовується зараз, є продуманим, відточеним методом і структурованим процесом. У той же час, вона залишається міждисциплінарною галуззю, де поєднуються юриспруденція, психологія, соціологія, конфліктологія й інші науки./em>

p_journal-05-full p_journal-05-reverse-full

Співак, Л. М. Діагностика і корекція “Я-концепції” молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень: навч. Посібник/ Л. М. Співак. – К. : Каравела, 2011. – 224 с.

Навчальний посібник містить курс лекцій з діагностики і корекції “Я-концепції” молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень, запитання для програмованого контролю знань. До практичної частини посібника увійшли методи і методики дослідження та корекції “Я-концепції”, тестові завдання для контролю та самоконтролю, орієнтовні питання до модульної контрольної роботи, теми доповідей і рефератів, питання для самостійного опрацювання, словник, список рекомендованої і використаної літератури.

p_journal-06-full p_journal-06-reverse-full

Долинська, Л. В. Психологія конфлікту: навч. Посібник/ Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. – К. : Каравела, 2010. – 304 с.

Посібник підготовлений відповідно до розробленої одним із авторів програми курсу “Психологія конфлікту” і відображає основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми конфліктів різних видів і рівнів. В ньому ви знайдете матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, теми для доповідей і рефератів, психодіагностичний інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної компетентності..

p_journal-07-full p_journal-07-reverse-full

Зелінська, Т. М. Амбівалентність особистості: теорія, діагностика і психокорекція: навч. посібник/ Т. М. Зелніська. К. : Каравела, 2010. – 256 с.

У посібнику викладено сучасні досягнення у психології амбівалентності особистості (теорія, діагностика і психокореція). Розглянуто проблеми особистості у сімейних стосунках. Структура запропонованого матеріалу орієнтує майбутніх практичних психологів, соціальних працівників і вчителів у вихідних теоретичних питаннях природи, змісту, критеріїв, типів та вимірювання особистісної амбівалентності.

p_journal-08-full

Поліщук, С. А. Методичний довідник з психодіагностики: навчально-методичний посібник/ С. А. Поліщук.- Суми: Університетська книга, 2009. – 442с. с.

У посібнику розглядаються різні аспекти психодіагностики як галузі психологічного знання: історія становлення дисципліни, організація діагностичної роботи, класифікації та характеристики методів діагностування, специфіка якісної та кількісної обробки інформації, вимоги до діагностичних висновків. Надаються методичні рекомендації з питань діагностики інтелекту, професійних інтересів, креативних здібностей, волі, емоцій, самосвідомості, мотивації, міжособистісних стосунків.

p_journal-09-full p_journal-09-reverse-full

Легка, Л. М. Організація діяльності психологічних служб: навч. посібник/Л. М. Легка, Л. Г.Семенча – Львів: “Новий світ-2000”, 2010.- 372 с.

У навчальному посібнику викладено загальні положення організації психологічних служб в системі Збройних сил України, медичних установах, органах внутрішніх справ, пенітенціарній і освітянській системах, підприємствах і організаціях. Складається посібник з двох частин. У першій частині висвітлені мета, завдання, та окремі аспекти роботи психологічної служби різних напрямків. У другій — додаткові матеріали (положення, інструкції, плани, зразки звітів, посадові інструкції та ін.)

p_journal-10-full p_journal-10-reverse-full

Орбан-Лембрик, Л.Е.Психологія професійної комунікації: навч. посібник/ Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – 528 с.

Навчальний посібник присвячений одній із вельми злободенних психологічних проблем професіоналізації спілкування, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо побудувати правову й суверенну державу. В ньому всебічно розкрито психолого-акмеологічні характеристики спілкування, показано універсальність ї значення феномена комунікації в професійній діяльності спеціаліста, обгрунтовано соціально-психологічну та акмеологічну концепції спілкування.

p_journal-11-full p_journal-11-reverse-full

 Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія: підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування/ Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці: Книги — ХХІ, 2010. – 464 с.

Підручник являє собою систематизований виклад курсу соціальної психології. Дається характеристика предмету соціальної психології, еволюція розвитку соціально-психологічних ідей, методологія і методи дослідження. Розкриваються базові соціально-психологічні поняття, передусім ті, що пов’язані з соціальною психологією особистості й міжособистісного спілкування, соціальних груп та міжгрупових відносин.

p_journal-12-full p_journal-12-reverse-full

Орбан-Лембрик, Л. Е. Соціальна психологія: підручник У 2 кн. Кн. 2: Соціальна психологія груп. Прикладна психологія/ Л. Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. – 464 с.

В підручнику всебічно розкрито динамічні характеристики малої групи, психологічні особливості великих соціальних груп і масових комунікативних процесів. Аналізуються базові соціально-психологічні поняття, передусім ті, що пов’язані з соціальною психологією груп та міжгрупових відносин. Окремий розділ присвячено провідним напрямам прикладної соціальної психології.