Національна академія педагогічних наук – вчителям-практикам

​​​​

Формування змісту профільного навчання: : теоретико-методичний аспект: колективна монографія / авт. кол. Г. О. Васьківська, В. І. Кизенко, С. В. Косинчук, О. В. Бараноська та ін. – Київ: ТОВ “КОНВІ ПРІНТ”, 2018. – 260 с.
Монографію присвячено актуальним питанням формування змісту профільного навчання. Основну увагу зосереджено на теоретико-методологічному аспекті. Зміст монографії, побудований з урахуванням сучасних здобутків з теорії навчання, послідовно висвітлює результати наукових пошуків співробітників відділу дидактики. У роботі розкрито концептуальні засади формування змісту профільного навчання, дидактичні основи варіативного компонента змісту освіти в старшій школі, аксіомогічні засади формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових, основні підходи до конструювання змісту навчання в старшій школі на основі його інтеграції, метапредметні основи формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових.
Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти: монографія / За ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука . – Київ: ТОВ “КОНВІ ПРІНТ” , 2018. – 160 с.
В монографії розглянуто основні теоретико- методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти, зокрема з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. На конкретних прикладах показано можливості використання різноманітних моніторингових систем для визначення рівня сформованості компетентностей учнів середньої школи в процесі вивчення окремих навчальних предметів із застосуванням тестових технологій з урахуванням специфіки їх навчання. Робота спрямована на підвищення якості підготовки працівників загальноосвітніх навчальних закладів та установ управління освітою в галузі педагогічного оцінювання, тестування та та моніторингу якості освіти.
Управління загальноосвітніми навчальними закладами як активними системами : моделі та механізми: монографія/ Л. Калініна, В. Мелешко, І. Осадчий, Л. Паращенко, М. Топузов . – Київ : Педагогічна думка, 2018. – 224 с.
У монографії представлено розв’язання наукової задачі обгрунтування теоретико-концептуальних засад державно-громадського управління закладами освіти як активними соціально-педагогічними системами в інформаційному суспільстві; подано методології побудови, модернізації та впровадження системи державно-громадського управління закладами освіти та її активного – складника комплексного механізму управління; специфіку управлінської діяльності.
У монографії вперше розкрито методологічні та теоретичні основи державно-громадського управління як наукового феномена та об’єкта дослідження в теорії та методиці управління освітою, концептуальні засади активних систем у тринарній системі “активна система – державно – громадське управління – механізм управління” .
Непорожня, Л. В. Формування природничо-наукової компетентності старшокласників упроцесі навчання фізики: метод. посібник / Л.В.Непорожня.–Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 204 с.
Методичний посібник містить теоретичні й практичні матеріали з формування природничо-наукової компетентності. Призначено вчителям навчальних предметів природничого циклу загальноосвітніх навчальних закладів, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти .
Мельник, Ю.С. Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики / Ю.С. Мельник, В.В. Сіпій. – Київ: ТОВ« КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 136с.: іл.
У методичному посібнику розглядаються теоретичні й практичні питання методики компетентнісно орієнтованого навчання фізики учнів старшої школи на профільному рівні. Розглянуто особливості формування предметної компетентності засобами фізичних задач. Науково-методичний апарат посібника розроблено із урахуванням сучасних підходів до фізичної освіти. Призначено вчителям загальноосвітніх шкіл, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, слухачам установ післядипломної педагогічної освіти .
Мацейків, Т. І. Методика реалізації етнокультурної складової змісту історії України у 7-8 класах : метод. посібник / Т. І. Мацейків. – Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 96 с.
У посібнику розглядається питання реалізації етнокультурного змісту та методичного забезпечення вивчення тем етнічної культури на уроках історії України в 7-8 класах. Пропонується методичний інструментарій щодо формування і розвитку у школярів етнокультурних знань, навчально-пізнавальних умінь, емоційно-оцінних суджень щодо явищ, процесів і пам’яток національної культури.
Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : метод. посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, В. С. Власов. – Київ :ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 208с.
Посібник присвячений теоретичним і практичним проблемам за-стосування компетентнісно орієнтованої методики навчання історії в основній школі. У ньому викладено теоретичні засади, що характеризують компетентнісно орієнтований підхід у шкільній історичній освіті, подано поняттєво-термінологічний апарат з проблеми, описано підходи до розвитку хронологічного, просторового, логічного, інформаційного й аксіологічного складників історичної компетентності, структуру та методику уроків, на яких вони мають формуватись.
Методика навчання природознавства в старшій школі: метод. посібник / К. Ж. Гуз , О. С. Гринюк, В. Р. Ільченко, О. Г Ільченко, А. Х. Ляшенко, М. А. Антонюк. – Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 192 с.
У методичному посібнику розглянуті концептуальні основи інтегрова-ного курсу «Природознавство» для старших класів гуманітарного профілю. Зміст курсу реалізує всі компоненти освітньої галузі «Природознавство» у відповідних модулях – загальноприродничому, фізико-астрономічному, хімічному й біолого-екологічному. Ці модулі інтегруються на основі за-гальних закономірностей природи, фундаментальних природничих ідей у природничо-наукову картину світу, як того вимагає Державний стандарт (2012) . Посібник допоможе вчителям спрямувати навчальний процес на формування в учнів особистісно значущої системи знань про природу- образу природи як основу життєствердного національного образу світу учня і в результаті – життєствердну модель світу суспільства.
Пометун, О. І. Практичні заняття з історії в основній школі: метод. посібник / О.І.Пометун, Н.М. Гупан. –Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 160 с.
У посібнику розглядаються теоретико-методологічні засади організації діяльності учнів на практичних заняттях з історії в основній школі. Пропонується методика проведення практичних занять з історії України у 5-7-х класах. Подані у посібнику приклади містять не лише рекомендації для вчителя, а й всі необхідні для проведення того чи іншого заняття матеріали : тексти, документи, ілюстрації.
Концепція компетентнісно орієнтованого навчання інозем­них мов учнів початкової школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай; за наук. ред. В. Г. Редька. – Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 36 с.
Концепція розкриває дидактичні та методичні аспекти організації навчання іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетент­нісного підходу. У ній проілюстровано принципи добору навчального матеріалу до компетентнісно орієнтованого змісту навчання, розгля­нуто вікові особливості учнів молодшого шкільного віку та їх уплив на формування готовності до оволодіння змістом навчання, окресленим чинною програмою. Відповідно до розглянутих наукових положень за­пропоновано модель компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4 класів.
Концепція навчання географії України в основній та старшій школі / за заг. ред. О. М. Топузова, О. Ф. Надтоки. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 56 с.
У Концепції висвітлені аспекти географічної освіти у курсах географії України в школі: тут виокремлені філософські, психолого-педагогічні, дидактичні основи та методичні особливості навчання географії України в гімназії та ліцеї. Окрім формування системи географічних понять та компетентностей в Концепції розглянуті сучасні та інноваційні підходи до освітнього процесу та навчальний процес в розрізі патріотичної та виховної компоненти.
Ремех, Т.О. Методика навчання учнів 9-го класу основ правознавства: метод. посібник / Т.О. Ремех.-Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.- 96 с.
Методичний посібник призначений для вчителів основної школи, які викладають правознавство. Посібник складається з трьох взаємопов’язаних розділів. Перший розділ уналежнює теоретико-поняттєве розуміння специфіки навчання основ правознавства дев’ятикласників, розкриває сутність проблематики методичного посібника, окреслює методичні питання. Удругому розділі розглянуто методи навчання учнів 9 класу основ правознавства, подано їх сильні й слабкі сторони, описано методику застосування методів на уроках із предмета. До кожної групи методів наведено відповідні приклади. Третій розділ посібника уналежнює характеристику компетентнісно орієнтованого уроку з основ правознавства (структура, мета, етапи, форм та методів оцінювання учнів).