Мовленнєвий розвиток дошкільників

2016

1067466

Художнє слово в житті дитини. Старший дошкільний вік : посібник-хрестоматія / упоряд. О. В. Трофимова. – Харків : Видавництво “Ранок”, 2011. – 368 с. – (Щасливий день). – ISBN 978-617-540-136-1.

Хрестоматія “Художнє слово в житті дитини. Старший дошкільний вік” серії “Щасливий день” укладено згідно з орієнтовним переліком художніх творів Базової пограми “Я у Світі” та структурована за тематичним блоками – режимним моментами: “Ранок”, “Прогулянка”, “Заняття”, “Друга половина дня”. До художніх творів подаєтьсчя ряд орієнтовних творчих завдань: етюди, спостереження, дослідницька робота, вправи-емпатії, пантоміми, дихальні гімнастики, логопедичні зарядочки та багато іншого.

1095067 Литвиненко, В. А.
Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки [Текст] : навч.-метод. посібник / В. А. Литвиненко. – Суми : ПП Кубраков С.Г., 2011. – 144 с. – ISBN 978-966-2704-01-3.

У посібнику подано особливості корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей дошкільного віку, характеристику даногл виду мовленнєвих порушень; визначено мету, завдання, принципи та умови корекційно-педагогічної роботи. Запропоновано інтегровану програму корекції ФФН у дошкільників засобами артпедагогіки, розглядається специфіка роботи з сім’ями, у яких іиховуються дяти з ФФН. Для студентів спеціальностей “Логопедія”, “Корекційна педагогіка”, “Дефектологія”, а також фахівців у сфері корекційної педагогіки (логопедії).

1095168 Богуш, А. М.
Педагогічне коригування мовлення дітей дошкільного віку в ігровій діяльності [Текст] : монографія / А. М. Богуш, Н. В. Савінова. – Миколаїв : Атол, 2007. – 252 с.

У монографії визначено сутність понять “корекція”, “корегування”, “коригувально-мовленнєва діяльність”, “нормативність мовлення”, “корекційна лінгводидактика”; описано та уласифіковано типи мовленнєвих помилок у мовленні дітей. Розкрито ігрову діяльність як засіб удосконалення і коригування мовлення дітей та запобігання мовленнєвих помилок. Подано систему ігор і мовленнєвих вправ на коригування мовлення дітей. Видання адресоване науковцям, студентам, магістрантам факультетів дошкільного виховання та дефектологічних факультетів дошкільного вихованя та дефектологічних факультетів, педагогам і логопедам дошкільних навчальних закладів.

1097786

Художнє слово в житті дитини. Молодший дошкільний вік : посібник-хрестоматія / упоряд. С. О. Павлюк. – Харків : Видавництво “Ранок”, 2012. – 320 с. – (Щасливий день). – ISBN 978-617-540-397-6.

Хрестоматія “Художнє слово в житті дитини. Старший дошкільний вік” серії “Щасливий день” укладено згідно з орієнтовним переліком художніх творів Базової пограми “Я у Світі” та структурована за тематичним блоками – режимним моментами: “Ранок”, “Прогулянка”, “Заняття”, “Друга половина дня”. До художніх творів подаєтьсчя ряд орієнтовних творчих завдань: етюди, спостереження, дослідницька робота, вправи-емпатії, пантоміми, дихальні гімнастики, логопедичні зарядочки та багато іншого.

1101522 Богуш, А. М.
Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навчальний посібник / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – 3-тє вид., доп. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. – 304 с. – ISBN 978-966-194-185-3.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади мовленнєво-ігрової діяльності дітей дошкільного віку; подано характеристику і класифікацію різних видів ігор: дидактичних словесних, вербальних; а також мовленнєвих, ігрових ситуацій і вправ. Представлено опис різних видів ігор, вправ, мовленнєвих ситуацій. У третій частині подано спецкурс для студентів “Мовленнєво-ігрова діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах”.

1101549 Богуш, А. М.
Дошкільна лінгводидактика. Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах : підручник / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш. – 2-е вид., доп. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2015. – 704 с. – ISBN 978-966-194-088-7.

Висвітлено науково-теоретичні положення лінгводидактики, що грунтуються на здобутках вітчизняної та зарубіжної методики розвитку мовлення дошкільників. У друге видання, доповнене, включена модульна програма курсу “Дошкільна лінгводидактика”. Зміст підручника відповідає вимогам креативно-модульної системи. Практичний матеріал побудовано на іноваційних педагогічних та лінгводидактичних технологіях їз конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи студентів, що передбачає перехід на модульну систему навчання.

1101559 Бенера, В. Є.
Теорія та методика розвитку рідної мови дітей : навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта” / В. Є. Бенера, Н. В. Маліновська. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 376 с.

Навчально-методичний посібник актуалізує потребу наукових пошуків щодо розробки нових інтенсивних технологій навчання. У ньому висвітлено можливості опрацювання навчальногоо курсу “Теорія та методика розвитку рідної мови дітей” на засадах фреймового підходу у контексті сучасної парадигми мовної освіти. Відповідно до програми курсу висвітлено науково-теоретичні та науково-методичні положення української дошкільної лінгводидактики за кредитно-модульною системою організації навчального поцесу. Інноваційні педагогічні технології, запропоновані у посібнику, містять варіативні різнорівневі дидактичні завдання для самостійної роботи майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

1101577 Богуш, А. М.
Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : підручник для студентів ВНЗ факультетів дошкільної освіти / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – 2-е вид. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2015. – 408 с. – ISBN 978-966-194-018-4.

Висвітлено теоретичні положення розвитку мовлення дітей раннього віку в контексті дискурсивної лінгвістики. Розкрито особливості становлення і розвитку мовлення на різних етапаах раннього дитинства. Представлено методику розвитку мовлення дітей раннього віку.

1101584 Богуш, А. М.
Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навчальний посібник / А. М. Богуш, І. Попова. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2014. – 200 с. – ISBN 978-966-194-183-9.

У посібнику розкрито сутність і характеристику понять “образне мовлення”, “поетичне мовлення”, “ейдетика”; особливості поетичних творів та сприймання їх дітьми, поняття “гумор” і специфіку сприймання дітьми гумору. Подано методику розвитку образного мовлення дітей дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності засобами поетичних гуморитичних творів; описано конспекти різних видів і типів занять, ігрові вправи, сценаріїї свят.

1102568

Вивчаємо українську мову. Молодший дошкільний вік / уклад. Л. Л. Шалімова. – Харків : Видавництво “Ранок”, 2014. – 178 с. + 1 эл. опт. диск. – (Сучасна дошкільна освіта). – ISBN 978-617-09-0597-0

Книга допоможе вихователеві в організації освітньої т виховної роботи з дітьми середнього дошкільного віку за освітнім напрямом “Мова рідна, слово рідне” чинної програми “Дитина”. У посібнику подано докладні розробки занять, що дозволять у невимушеній ігровій формі дати дітям основні мовленнєві вміння, допможуть розширити словниковий запас малят, сформувати в них навички зв’язного мовлення.

1102569

Вивчаємо українську мову. Середній дошкільний вік / уклад. Л. Л. Шалімова. – Харків : Видавництво “Ранок”, 2014. – 208 с. + 1 эл. опт. диск. – (Сучасна дошкільна освіта). – ISBN 978-617-09-1743-0.

Книга допоможе вихователеві в організації освітньої т виховної роботи з дітьми середнього дошкільного віку за освітнім напрямом “Мова рідна, слово рідне” чинної програми “Дитина”. У посібнику подано докладні розробки занять, що дозволять у невимушеній ігровій формі дати дітям основні мовленнєві вміння, допможуть розширити словниковий запас малят, сформувати в них навички зв’язного мовлення.