Навчальна література для вищої школи

2013
I розділ. Природничі науки
educational_literature-01-full Країнознавство : підручник / ред.. М.С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 439 с. + 16 с. (карти). – (Вища освіта ХХІ століття).
Це перший в Україні підручник з навчальної дисципліни «Країнознавство» для студентів інститутів і факультетів міжнародних відносин, написаний на сучасній методологічній основі і з урахуванням сучасних реалій добре знаними в Україні та за їх межами фахівцями у галузі країнознавства, які мають не тільки високий науковий статус, але й багаторічний досвід підготовки дипломатів і працівників дипломатичних служб в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На основі узагальнення широкого комплексу історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природознавчих, географічних, культурологічних матеріалів подано всебічну країнознавчу характеристику держав пострадянського простору, Європи, Північної та Південної Америки, Азії, Африки, Австралії й Океанії. До кожного розділу додаються запитання та завдання для самоконтролю засвоєних знань. У кінці книги наведено список рекомендованої літератури.
educational_literature-02-full Країнознавство: теорія та практика: підручник / уклад. М.П. Мальська [и др.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.
У підручнику розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядається об’єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію.
educational_literature-03-full

Олійник , Я.Б. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К.: Знання, 2012. – 558 с.

Автори підручника – провідні фахівці у галузі екології та природокористування, добре знані не тільки в Україні, а й за її межами, – висвітлюють основні теми курсу екології, який читається студентам природничих факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років. Розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться найновіші дані про навколишнє природнє середовище, чисельні приклади розв’язання екологічних проблем у різних куточках світу. В окремому розділі розглядаються найважливіші питання екології людини – нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії.
.

II розділ. Суспільно-гуманітарні науки. Соціологія. Історія. Право.

educational_literature-04-full Козляковський, П.А. Соціологія. Соціальна психологія : навчальний посібник / П.А. Козляковський, А.П. Козляковський. – 3-тє вид., доп. І перероб. – Миколаів: Вид-во «Дизайн і поліграфія», 2012. – 656 с.

Матеріали третього видання доповненого та переробленого навчального посібника з курсів «Соціологія» та «Соціальна психологія» викладений у руслі модульно-тьюторської системи. У курсах лекцій викладено основи соціології та соціальної психології, наведено головні поняття, категорії та їх характеристика. Соціально-психологічний практикум містить матеріал для проведення лабораторно-практичних занять.

educational_literature-05-full Григорьев, С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и современные формы : учебное пособие / С.И. Григорьев, Л.Г. Гусляков, С.Н. Павлов. – М.: КНОРУС, 2011. – 261 с.
Выделяются теоретические и организационно-технологические основы социальной работы с молодежью. Авторы делают упор на рассмотрение научно-исследовательского, нормативно-правового обеспечения организации социальной работы с молодежью, моделей социальной работы с детьми, подростками и молодежью; социальной защиты молодежи. При этом авторы учебного пособия используют идеи социологического витализма, культуроцентричности характеристик жизненных сил человека, среды его обитания.
educational_literature-06-full

Руденко , А.М. Социальная реабилитация : учебное пособие / А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Наука-Спектр; М,: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К*”, 2012. – 320 с.

Данное учебное пособие представляет собой попытку изложить студентам, обучающихся по специальностям «Социальная работа», «Социология» и другим, наиболее актуальные вопросы и проблемы социальной реабилитации. Кроме того, даются глоссарий, литература и именной указатель..

educational_literature-07-full

Кокоренко, В.Л. Социальная работа с детьми и подростками: учеб. Пособие для студ. Учреждений высш. Проф. Образования / В.Л. Кокоренко, Н.Ю. Кучукова, И.Ю. Маргошина. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с.

В учебном посибии рассматриваются основные направления социальной работы с детьми и подростками, анализируются ее нормативно-правовая база и организационные стороны соцыального обслуживания несовершеннолетних. Обсуждаются проблемы семьи как первичного института социализации ребенка, а также особенности семейного воспитания детей в неблагополучных семьях. Особенное внимание уделено описанию психолого-социальных технологий помощи детям и подросткам различных групп риска, включая детей из неблагополучных семей, социальных сирот, девиантных подростков, детей с ограниченными возможностями.

II розділ. Суспільно-гуманітарні науки. Економіка.

educational_literature-08-full Юхименко, П.І. Економічна історія: навч. посіб. / П.І. Юхименко. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К.: Вікар, 2012. – 341 с.
У посібнику за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів реформи і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. При написанні посібника автором враховані програми викладання економічної історії в Ексетерському (Великобританія), Гессенському (Німеччина) та Московському державному ім. М.В. Ломоносова (Росія) університетах.
educational_literature-09-full

Захарченко, В.І. Інноваційний менеджмент: теорія іпрактика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

У данному посібнику автори розглядають сичасний механізм інноваційної діяльності за умов безперервної трансформації суспільства, ринку, умов конкуренції через призму проблем сучасного підприємства.

educational_literature-10-full

Свидрук, І.І. Креативний менеджмент : навч. посіб. / І.І. Свидрук. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.

Посібник спрямований на розкриття суті креативного менеджменту як науки і виду управлянської діяльності. У зв’язку з цим розглядаються такі питання, як риси творчої особистості, механізм творчого акту, види творчого мислення, зв’язок інтелекту та творчих здібностей. У посібнику приділено цілий розділ питанням мотивування творчості.

 educational_literature-11-full

Божидарник, Т.В. Міжнародний туризм : навч. посіб. / Т.В. Божидарник, Н.В. Божидарник, Л.В. Савош [та ін.] – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 312 с.

Навчальний посібник структуровано за десятьма розділами. В першом розділі розглянуто становлення міжнародного туризму, характерні ознаки та складові елементи сучасної туристичної індустрії. В другому розділі розглянуто соціально-економічні умови розвитку міжнародного туризму, що визначають попит та пропозицію на світовому ринку індустрії туризму. В третій частині розглянуто поняття «туристичний пакет» з основним (обов’язковим) комплексом послуг. Провідну роль в організаційній структурі турфірми відіграють менеджери, які організовують виробництво турпродукту і турпослуги. Не менш важливо є правильнее планування виходу з турпродуктом на міжнародний ринок, тому необхідно здійснювати маркетингове дослідження. Ці проблеми розкриті у четвертій та п’ятій частинах посібника. В наступних розділах проаналізовані процеси глобалізації та транс націоналізації, які мають об’єктивний характер та особливе значення і наслідки для тих країн, у яких відбувається суттєві соціально-економічні зрушення. Останній розділ присвячений аналізу розвитку туризму в Україні.

 educational_literature-12-full

Рум’янцев, А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. посіб. / А.П. Рум’янцев, Н.С. Рум’янцева. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

У пропонованому навчальному посібнику головна увага зосереджена на розгляді сутності, особливостей, нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Розкривається зміст, типии, видв, структура міжнародних господаоських контректів, міжнародних розрахункових і кредитних відносин, іноземного інвестування, митного та валютного регулювання. Висвітлюються основін форми зовнішньої торгівлі, міжнародних науково-технічних відносин, положення про транспортне забезпечення, оподаткування, ризики, страхування та методики розрахунку ефективності зовнішньоекономічних операцій.

 educational_literature-13-full

Білоцерківець, В.В. Міжнародна економіка: підручник / В.В. Білоцерковець, О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва; за ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. –К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюція міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції. Структура підручника складається з вступу та двадцяти двох розділів, в яких у логічній послідовності розкриваються етапи еволюції міжнародної економіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристики, визначаються закономірності функціонування і розвитку окремих міжнародних економічних відносин й напрямків їх національного, між- та наддержавного регулювання.

 educational_literature-14-full

Міжнародні макроекономіка: навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.

У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основін проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії. За допомогою інструментів макроекономічного аналізу висвітлююься система валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту курсу є розгляд проблем регулювання міжнародної макроекономіки.

II розділ. Суспільно-гуманітарні науки. Культура. Наука. Педагогіка.

 educational_literature-16-full

Жигірь, В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб. / В.І. Жигірь, О.А. Чернєга; за ред. М.В. Вачевського. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 336 с.

У посібнику розкрива.ться основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованих фахівців ХХІ ст, і виховання його гармонічної, креативної й гуманної особистості.

 educational_literature-17-full

Мешко, Г.М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г.М. Мешко. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Академивдав, 2012. – 200 с. – (Серія «Альма-матер»).

Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури педагогічної діяльності, раціональних методів професійного самовиховання. Різноманітні аспекти цієї проблематики висвітлено у пропонованому навчальному посібнику.

 educational_literature-18-full

Савельєва, В.С. Організаційна поведінка : навч. посіб. / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов, В.М. Вакуленко. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 240 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи організаційної поведінки. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі організаційної культури, досліджуються фактории й цінності, що впливають на становлення організаційної поведінки.

 educational_literature-19-full

Галян, О.І. Експериментальна психологія : навч. посіб. / О.І. Галян, І.М. Галян. – К.: Академвидав, 2012. – 400 с. – (Серія «Альма-матер»).

Передумовами пізнання психологічної реальності є оволодіння методами, інструментарієм, технікамиекспериментальної психології, раціональне планування, ретельна підготовка і науково вивірене здійснення психологічного експерименту, вмотивоване інтерпретування здобутих даних. Це становить зміст пропонованого навчального посібника.